فانی تبریزی زلف دلاویز

.

فانی تبریزی زلف دلاویز

مجموعه شعر به زبان فارسی شامل غزلیات ، قصاید ، مثنویات و چهار پاره هایی که در دو دهه اخیر توسط استاد فانی تبریزی سروده شده است. این اثر با مقدمه ادبی دکتر سعیدالله قره بگلو در سال 1389 به همت انتشارات آیدین تبریز چاپ شده است.

اضافه کردن نظر