فانی تبریزی یوسف و زلیخا

.

فانی تبریزی یوسف و زلیخا

این مجموعه داستان حضرت یوسف ع با زلیخاست که در قالب مثنوی  سروده شده است. سعی استاد در این اثر بر آن بوده که در حد امکان ساده گویی کرده و اثر عاری از تصنعات ادبی باشد. تا برای عموم قابل استفاده بوده باشد.  در سال 1388 توسط انتشارات آیدین تبریز به زیور طبع آراسته شده است.

اضافه کردن نظر