فانی تبریزی هفت شهر عشق

.

فانی تبریزی هفت شهر عسق

این اثر ترکیب بندی است در شرح اجمالی هفت شهر عشق عطار نیشابوری که وادی های هفتگانه عطار را در هفت بند و نام هر یک از وادی ها را در ردیف قرار دادن مجموعه ای آراسته شده است که با خشنویسی استاد ابراهیم بخت شکوهی و مقدمه و تصحیح استاد عابد تبریزی در سال 1384 در انتشارات ستوده تبریز به چاپ رسیده است. وچاپ دوم نیز با مقدمه استاد بهاءالدین خرمشاهی زینت یافته است.

اضافه کردن نظر