فانی تبریزی علی در آینه علی

.

فانی تبریزی علی در آیینه علی

مجموعه ای متشکل از سه بخش مستقل می باشد که در بخش اول با 65 حدیث شریف از زبان حضرت علی علیه السلام در معرفی شخصیت حقیقی خویش امام را از زبان مبارک خویش می شناسیم. و در بخش دوم ترجمه فرمان تاریخی امام علی  علیه السلام به مالک اشتر که آیین حکومت داری اسلامی را بیان می کندو در بخش سوم با زیباترین چکامه های بزرگان ادبیات ایران از جمله فردوسی ، عطار ، صائب تبریزی ، فواد کرمانی ، عمان سامانی ، نیر تبریزی ، استاد شهریار و ... در وصف امیرالمومنین علیه السلامآشنا می شویم. این اثر در تاریخ 1389 توسط انتشارات منشور تبریز چاپ شده است.

اضافه کردن نظر