دل نوشته آذری طوسی

.

0.414624001302900390_irannaz_com
سالها باید

روزهــا باید که تا گـردون گردان یک شــبی          عاشقی را وصل بخشد یا غریبی را  وطن

هفته ها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش          زاهدی را خرقه گردد یا حماری را  رسـن

ماههـــا باید که تا یک پنــــبه دانه زآب و گـِـــل          شاهــدی را حـُـلـّه گردد یا شهیدی را کفن

سا لهــا باید که تا یک کـودکی از روی طـــبـــع          عالمی دانا شود یا شاعری شـیرین سخن

عمرهــا باید که تا یک ســــنگ خـــــاره زآفتاب          لعل گردد  در بدخشان یا عقیق اندر یمن

قرنهــــا باید که تا از لـطف حــق پـــیـــــدا شود          بایزیدی در خراســــان یا اویـسی در قرن

آذری طوسی

اضافه کردن نظر