درد دلی با شاعران جوان

.

درد دلی با شاعران جوان

 

فانی تبریزی

درد دلی صمیمی با شاعران و نویسندگان جوان :
دوستان عزیزوبزرگوارم برای شاعر و نویسنده موفق بودن،رعایت چندین نکته مهم ضروری است :
اول ، داشتن استاد : عزیزم بدون استاد وراهنمایی راه دان ، رسیدن به قله های موفقیت خیلی سخت وگاهی غیرممکن است؛ پس برای خود استادی برگزین ودرمراتب سلوک وشعروشاعری ازاوپیروی کن وبدان که انسان درهرمقامی که باشد بی نیاز ازاستاد نیست ، بقول خواجه رندان : بی پیرمرو تودرخرابات \ هرچند سکندر زمانی .

دوم ، باوضوبودن: همیشه باوضوباش که طهارت ظاهری منجربه طهارت باطنی است واز اهمّ واجبات همت به طهارت است.  گرطهارت نبود کعبه وبتخانه یکیست \ نبود خیردرآن خانه که عصمت نبود .                                                     
سوم ، ایمان به توحید : باایمان به توحید وتوکل به حضرت حق ، بااخلاص کامل عمل به واجبات وترک محرمات ویک پله بالاتر عمل به مستحبات وترک مکروهات جلب رضایت خداوند است واگرخدا راضی باشد ... هزاردشمنم ارمیکنند قصد هلاک \ گرم تودوستی ازدشمنان ندارم باک .
چهارم ، داشتن عزت نفس : هیچ انتظاری ازهیچکس نداشته باش وبا توکل به خداوند مهربان خود را از همه کس بی نیاز کن . تکیه برتقوا و دانش درطریقت کافریست \ راهرو گرصد هنر دارد توکل بایدش .

پنجم ، همت عالی : همیشه تلاش کن یک شاعرویا نویسنده دانشمند ودل آگاه بوده ودرپیشرفت فرهنگ وادب سرزمین خویش تاثیرگذارباشی . جناب عشق بلند است همتی حافظ \ که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند .

ششم ، مطالعه کتابهای خوب : دوست عزیزم سعی نما بیشترمطالعه کنی وکمتر بنویسی ؛ تاصدغزل نخوانده ای غزلی ننویس ، به عبارت دیگر صدغزل بخوان یک غزل بنویس ، آن وقت غزلت غزل میشود وصید غزالان می نماید .

هفتم ، تحصیل علم : تحصیل یک دوره کامل آرایه های ادبی وعروض وقافیه ضروری است . درقیدوبند شعرنو وکلاسیک نباش ، هرچه دلت می خواهد بنویس . شعرنو آن نیست که قالب نو داشته باشد شعرنو باید تفکرواندیشه نو هم داشته باشد . دقت داشته باشیم هرنوشته ای که خالی ازاحساس ، تخیل و موسیقی باشد شعرنیست ، چون اینها اساسی ترین درون مایه شعر هستند . شعرآن باشد که جوشد ازدل و ریزد زلب \ پس به دلها برنشیند هرکجا گوشی شنفت .

هشتم ، احترام به بزرگان : ای عزیز با مطالعه آثار ارزشمند بزرگان عرفان وادب که سرمایه های فرهنگی وهنری این دیارند راه آنان را ادامه بده وهرگزخودرا بی نیاز از آثار گرانقدر آنان ندان و با پای بند بودن به سنت های خوب ، نوگرا باش .


اضافه کردن نظر