فانی تبریزی غزل گنجینه سی

.

فانی تبریزی غزل گنجینه سی

این اثر سیر تطور غزلهای ترکی آذربایجان در هفتصد سال اخیر است که به غزلهای شعرای نامی آذربایجان از نسیمی تا استاد عابد پرداخته شده و با سرگذشت اجمالی شاعران و نمونه هایی از غزلهای ایشان ب پاین می رسد و به همت انتشارات منشور تبریز به زیور طبع آراسته شده است.

اضافه کردن نظر