فانی تبریزی مفاخر شعرو ادب

.

111

کتاب مفاخر شعر و ادب آذربایجان یک اثر پژوهشی و هنری است که شعرای بزرگ آذربایجان را به همراه تصاویر ایشان معرفی می نماید.

 نقاش چهره های مفاخر استاد حسن مردانه ، عکاس کتاب استاد مهدی تهرانچی و خوشنویس کتاب استاد محمدعلی فرزبود

می باشند. این اثر در سال 1395 توسط انتشارات ستوده به چاپ رسیده است.

اضافه کردن نظر